Омега БАККОМ

Как да продам или купя дял от ООД/ЕООД?

Какво е дружественият дял?

Дружественият дял е частта от капитала, с която участвам във фирма (ООД или ЕООД). Така ако участвам в ООД с капитал 100 лева заедно с още двама съдружници, ще трябва да разделим капитала на части – например 10 дяла по 10 лева всеки от тях. При учредяване на фирмата всеки от нас ще участва с определен дружествен дял например:

Аз – 5 дяла по 10 лева, или общо 50 лева;

Мария – 2 дяла по 10 лева, или общо 20 лева;

Иван – 3 дяла по 10 лева, или общо 30 лева.

Както ООД, така и ЕООД са дружества с ограничена отговорност, но в ООД участват двама или повече съдружници, а ЕООД е еднолично – то има един-единствен собственик на капитала. Въпреки това, когато учредявам сам ЕООД, също мога да разделя капитала на дялове. По този начин ще мога по-лесно да продам дружествен дял, ако в бъдеще реша, че искам да имам съдружник и да преобразувам своето ЕООД в ООД.

Продажба на дялове от ООД

Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Мога да прехвърля дела си на друг съдружник свободно, а на трети лица – при спазване на някои допълнителни изисквания. Ето и различните хипотези на продажба на дял от ООД:

1)   Напускане на съдружник

- Продавам дяла си от ООД на друг свой съдружник и напускам ООД. Дялът на моя съдружник, който купува, се уголемява.

- Продавам дяла си на трето лице и напускам ООД, а на мое място постъпва третото лице като нов съдружник.

2)   Преразпределение на дяловете

- Продавам само част от дружествения си дял на трето лице и оставам съдружник в ООД, но с по-малък дял. Купувачът постъпва като нов съдружник в ООД.

- Продавам само част от дружествения си дял и оставам съдружник в ООД, но с по-малък дял. Купувачът на продадената част е друг мой съдружник. Неговият дял се уголемява съответно.

3)   Продажба на фирма

- Всички мои съдружници във фирмата ми продават дяловете си. Ставам едноличен собственик на целия капитал на фирмата, която се преобразува в ЕООД.

- Всички съдружници във фирмата продаваме дяловете си на трето лице. То става едноличен собственик на целия капитал, а фирмата се преобразува в ЕООД.

Продажба на дялове от ЕООД

- Продавам част от дяловете от собственото си ЕООД на друго лице, което става мой съдружник. Фирмата се преобразува в ООД.

- Продавам всички дружествени дялове от собственото си ЕООД на друго лице, което става новият едноличен собственик на капитала на моята фирма.

Какви документи са необходими за продажба на дружествен дял?

- На първо място, ако искам да купя дялове от фирма и да стана съдружник в нея, необходимо е да подам писмена молба за приемането ми като съдружник в ООД/ЕООД. Тази молба изпращам до управителя на ООД/ЕООД и в нея трябва да декларирам, че приемам условията на дружествения договор на ООД и ще спазвам неговите разпоредби. Ако вече съм съдружник и купувам дялове от друг съдружник, такава молба не е необходима, тъй като аз вече участвам във фирмата.

- Въпросът дали да бъда приет като съдружник в ООД/ ЕООД ще се реши от Общото събрание на ООД, респективно от едноличния собственик на капитала на ЕООД. Това решение се взима с мнозинство повече от три четвърти от капитала, т.е трябва ми одобрението от такъв брой съдружници, които притежават общо поне три четвърти от дяловете.

За взетите решения се създава писмен документ – протокол от Общо събрание на ООД/протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД. В този документ трябва да фигурират следните решения:

1)   Съгласие съдружникът-продавач да продаде определен брой дялове на съответния купувач. 

2)   Да бъда приет като нов съдружник във фирмата (само тогава, когато съдружникът е новоприет).

3)   Да бъде освободен старият съдружник, който ми е продал дяловете си (старият съдружник се освобождава само тогава, когато е продал всички свои дялове).

4)   Да се отразят направените промени в дружествения договор на ООД/ учредителния акт на ЕООД.

Протоколът се подписва от съдружниците, а когато с него се приема нов съдружник, се извършва и нотариална заверка на подписите и съдържанието, освен ако в дружествения договор е предвидена писмена форма. 

- В дружествения договор на ООД/учредителния акт на ЕООД трябва да се отразят личните данни на новите съдружници в дружеството, като се обозначи какви са дяловете, които всеки от нас притежава след продажбата. Дружественият договор/учредителният акт трябва да бъде подписан от всички съдружници.

- Съдружникът-продавач и купувачът подписват договор за покупко-продажба на дялове с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно. В договора се описват страните – купувач и продавач, броят и стойността на дяловете, които се продават, както и каква е продажната цена, която купувачът заплаща.

Как се вписва продажбата на дялове от ООД/ЕООД в Търговския регистър?

Покупко-продажбата на дружествени дялове се вписва в Търговския регистър при Агенция по вписванията.  Това става със заявление по образец А4. Управителят може да упълномощи адвокат, който да заяви вписването. Към заявлението се прилагат следните документи:

- молба за приемането ми като съдружник в ООД/ЕООД;

- протокол от Общо събрание на ООД/протокол-решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД;

декларация по образец за липса на изискуеми и неизплатени трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работещите в дружеството;

- дружествения договор на ООД/учредителния акт на ЕООД;

- договор за покупко-продажба на дялове.

За самото вписване на промените в Търговския регистър са необходими още:

- декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства;

- пълномощно за адвокат, когато вписването на промените се заявява от адвокат;

- документ за платена държавна такса.

Какви такси дължа при продажба на дялове?

Таксата за вписване на продажбата на дялове в Търговския регистър е 30 лева, ако подам документите си на хартиен носител, съответно 15 лева – за подаване по електронен път, за което ми е необходим електронен подпис. Каква ще бъде нотариалната такса за заверяване на договора за продажба на дялове зависи от това на каква цена се продават дяловете, но минимумът е 30 лева. Нотариалната такса за заверката на протокол от ОС на ООД/ЕООД ще се изчисли в зависимост от броя на подписите и страниците на документа. Таксата за първия подпис е 5 лева, а за всеки следващ – 2 лева. Таксата за първата страница е 10 лева, а за всяка следваща – 2 лева.

Източник: pravatami.bg

 

 

 
Find more about Weather in Plovdiv, BU
Click for weather forecast

Обменни курсове на БНБ

  • usd 1 USD = 1.73144 BGN
     
  • gbp 1 GBP = 2.24684 BGN
     
  • chf 1 CHF = 1.71639 BGN
     
bg-wiki
Етични финанси
www.atlasnet.bg
www.anonsi.bg
Etik Finansce